Telefon

+36-35-381-130

E-mail

info@udulofalu.hu

Általános szerződési feltételek

amely létrejött egyfelől a Perpetuem Progress Kft. (székhely: 2619 Legénd, Káldy tanya 707. hrsz.; cégjegyzékszám: Cg. 12-09-002056; nyilvántartó bíróság: Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság; adószáma: 11204301-2-12) mint szálláshely szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”), másfelől a Vendég között, alulírott helyen és napon, az alábbi kikötések mellett:

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a szálláshely szolgáltató és a Vendég közötti konkrét szálláshely szolgáltatási megállapodások megkötését egyszerűsítse egységes feltételrendszer rögzítésével. A jelen kikötések ugyanis külön írásba foglalás nélkül is a konkrét megállapodás részévé válnak, amennyiben a szálláshely szolgáltató lehetővé tette annak megismerését és a Vendég az kifejezetten, vagy ráutaló magatartással elfogadta. Az Általános Szerződési Feltételek tárgyi hatálya a szálláshely szolgáltató tulajdonában álló Legéndi Üdülőfalura terjed ki.

I. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TARTALMA:

1.  A Vendég elektronikus úton küldi meg ajánlatkérését a Szolgáltatónak, melyben megjelölheti a szálláshelyül a Szolgáltató honlapjáról választott ingatlant, a szálláshely szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját (a továbbiakban: „Kezdő időpont”) és időtartamát, valamint a szálláshely szolgáltatás igénybevevőinek számát. A Vendég megjelöli továbbá az azonosításra alkalmas személyi adatait és elektronikus elérhetőségét, valamint a számla kiállításához

szükséges adatokat.

2.   A Szolgáltató elektronikus úton küldi meg a Vendégnek a szálláshely szolgáltatásra vonatkozó ajánlatát, az ajánlatkérésben meghatározott adatok figyelembe vételével. Az ajánlat tartalmazza a szolgáltatás teljes bruttó díját (a továbbiakban: „Díj”), az előleg összegét és megfizetésének határidejét, az előlegen felüli díjhátralék összegét és megfizetésének határidejét, valamint a Szolgáltató bankszámlaszámát. Az előleg összege nem lehet magasabb, mint a szolgáltatás teljes díjának 50%-a. A Szolgáltató az ajánlatához annak elküldését

követő 72 órán belül kötve van.

3.   A szerződés ráutaló magatartással jön létre a felek között az ajánlatban rögzített tartalommal azon a napon, amikor a Vendég által átutalt előleg a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. A felek között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen

Általános Szerződési Feltételek. A szálláshely szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés hatálya az ajánlatban rögzített időtartamra terjed ki. A Vendég köteles az előlegen felüli díjhátralékot a Szolgáltató számlájára átutalni az ajánlaton feltüntetett időpontig, amely nem lehet korábbi, mint a Kezdő időpontot megelőző 30. nap.

Amennyiben a Díj megállapítása után a szerződésre kiterjedő hatályú adó, illeték vagy egyéb, a Vendéget érintő költségváltozás következik be, úgy ezen költségnövekedés átterhelhető a Vendégre. 

II. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

4.   A Vendég jogosult a szerződéstől bármikor, a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozattal indokolás nélkül elállni. Elállása esetén azonban bánatpénz megfizetésére köteles.

Amennyiben a Vendég a Kezdő időpontot megelőző 3 hónapnál korábban áll el a szerződéstől, a fizetendő bánatpénz mértéke a Díj 15 %- a. Amennyiben a Vendég a Kezdő időpontot megelőző 2 hónapnál korábban, de 3 hónapnál nem korábban áll el a szerződéstől, a fizetendő bánatpénz mértéke a Díj 50 %- a.

Amennyiben a Vendég a Kezdő időpontot megelőző 1 hónapnál korábban, de 2 hónapnál nem korábban áll el a szerződéstől, a fizetendő bánatpénz mértéke a Díj 75 %- a.

Amennyiben a Vendég a Kezdő időpontot megelőző napnál korábban, de 1 hónapnál nem korábban áll el a szerződéstől, a fizetendő bánatpénz mértéke a Díj 90 %- a.

Amennyiben a Vendég a Kezdő időpont napján áll el a szerződéstől, a bánatpénz mértéke megegyezik a Díj 100%-ának összegével. A Vendég elállása esetén a Szolgáltató a már befizetett díjelőleget vagy díjrészletet 14 napon belül, a megfelelő mértékű bánatpénz levonása után visszautalja a Vendég számlájára.

5.   Amennyiben a Vendég nem fizeti meg a díjhátralékot az ajánlatban meghatározott időpontig, a Szolgáltató jogosult elállni a szerződéstől, és az előleg összegét kötbér címén megtarthatja az 4. pontban írtak szerint. A Szolgáltató jogosult azonban ezen kötbér összegén felüli kárának megtérítésére is.

6.   A felek a szálláshely elfoglalása után már nem jogosultak rendes felmondásra. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra kizárólag akkor jogosultak a felek, ha a másik fél jogsértő magatartása súlyos érdeksérelemmel jár, illetőleg ha elemi kár, háború vagy vis maior jellegű eset lehetetlenné tenné vagy aránytalanul megnehezítené valamelyik fél teljesítését. Súlyos érdeksérelemmel járó jogsértésnek minősítik a felek többek között az alábbi eseteket:

– ha a Vendég előzetes figyelmezetés ellenére megsérti a szerződést, a házirendet, a hatósági rendelkezéseket, és magatartását a Szolgáltató felszólítására sem hagyja abba (a figyelmeztetés súlyos esetben mellőzhető),

– ha a szálláshelyül szolgáló ingatlan állapota jelentősen eltér a honlapon feltüntetettől.

Amennyiben a Vendég mégis elhagyja a szálláshelyet a megállapodott időtartam előtt, olyan okból, amelyért a Szolgáltató nem felelős, úgy a teljes Díj megilleti a Szolgáltatót.

III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

7.   A Vendég a szálláshelyet a Kezdő nap 15 és18 óra között foglalhatja el. A  Vendég köteles a szálláshelyet és egyben az üdülőfalu területét az ajánlatban megjelölt időtartam utolsó napjának 10 órájáig elhagyni. Amennyiben a Vendég a Kezdő napon 18 óra után érkezik meg a szálláshelyre, köteles a várható érkezés időpontjáról előzetesen tájékoztatni a Szolgáltatót.

8.   A Vendég jogosult a szálláshely rendeltetésszerű használatára. Nem jogosult a Vendég a szálláshely bérbeadására vagy más hasznosítására. A szálláshelyet tartósan csak az ajánlatban megjelölt számú személy használhatja. A Vendég korlátozás nélkül felel a szálláshelyet vele együtt használók esetleges károkozásáért.

9.   A Szolgáltató szálláshelyére háziállat nem vihető be.

10.  A Vendég köteles megtartani a szálláshely házirendjét, valamint köteles haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak minden olyan körülményt, amely a szálláshely állagának, használhatóságának vagy értékének változását eredményezte.

11.   A Szolgáltató köteles a szálláshelyet arra alkalmas állapotban, a Kezdő napon, kitakarítva átadni a Vendégnek.

12.   A Vendég által megfizetett Díj tartalmazza a szálláshely rendelkezésre bocsátásának, takarításának, az ágyneműhasználatnak, valamint a közüzemi fogyasztásnak a díját is.

13.   A szálláshely lényeges paramétereit a Szolgáltató honlapja, tartalmazza. A honlapon feltüntetett adatok kötelezik a Szolgáltatót. 

IV. EGYEBEK:

14.   Felek rögzítik, hogy a köztük létrejött szálláshely szolgáltatásra irányuló szerződés nem hoz létre lakás- vagy helyiségbérleti szerződést. A Szolgáltató nem felelős az üdülőfalu területén történt esetleges lopásokért, balesetekért és károkért. A Vendég készfizető kezességet vállal a Szolgáltató felé a Vendég családja, látogatói vagy az általuk belépésre feljogosított személyek által okozott károkért.

15.   A Szolgáltató nem jogosult a Vendég személyes adatainak kezelésére, kivéve a szerződés megkötésével kapcsolatos teendők körét a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a jogszabályok által kötelezően elrendelt adatkezelést (pl. vendégkönyv-vezetés, bizonylatmegőrzési kötelezettség stb.). 16. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő minden jogvitát megkísérelnek tárgyalásos úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére a felek – hatáskörtől függően – kikötik a Balassagyarmati Városi Bíróság, illetőleg a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen szerződésben nem vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.